สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มจร. เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) รุ่น 1 ปีการศึกษา 2557

              สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มจร. เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) รุ่น 1 ปีการศึกษา 2557, คุณสมบัติ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา, รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ -๒๑ พฤษภาคม 58 ที่ สนง.คณะครุศาสตร์ มจร.วังน้อย อยุธยา 081-831-2367, บรรพชิต 42,000 บาท-คฤหัสถ์ 74,000 บาท ตลอดหลักสูตร 2 ปี,
10942858_1011200312225263_1851200175_n