ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มจร. เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) รุ่น 1 ปีการศึกษา 2557

              สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มจร. เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) รุ่น 1 ปีการศึกษา 2557, คุณสมบัติ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา, รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ -๒๑ พฤษภาคม 58 ที่ สนง.คณะครุศาสตร์ มจร.วังน้อย อยุธยา 081-831-2367, บรรพชิต 42,000 บาท-คฤหัสถ์ 74,000 บาท ตลอดหลักสูตร 2 ปี, ...
Read More

เชิญ/นิมนต์ ผู้เข้ารับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง ” รักและศรัทธาสร้างคุณค่าสู่ความเป็นครู”

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น.คณะครุฯ มจร เชิญ/นิมนต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร ทุกท่านเข้ารับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง " รักและศรัทธาสร้างคุณค่าสู่ความเป็นครู" ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมวงเสวนา...
Read More

คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2556

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาบริหารการศึกษาและ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2556  วันที่ 27-28 มิถุนายน 2557 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาบริหารการศึกษาและ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2556 (1 มิถุ...
Read More