10942858_1011200312225263_1851200175_n

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแน...

              สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มจร. เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) รุ่น 1 ปีการศึกษา 2557, คุณสม...

10592999_346777708810872_603243894854964558_n

คณะครุฯ มจร จัดเวทีเสวนาวิชาการ...

[gallery ids="20,21,22,23,24,25,26,27"] คณะครุฯ มจร จัดเวทีเสวนาวิชาการ...

10489838_346707578817885_8847436755418721507_n

เชิญ/นิมนต์ ผู้เข้ารับฟังการเสวนาวิ...

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น.คณะครุฯ มจร เชิญ/นิมนต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร ทุกท่านเข้ารับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง " ...

10462548_1510590329152405_4508727954920647775_n

คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินระดับ...

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาบริหารการศึกษาและ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินระดับภาควิชา ประจำปีการศ...