คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2556

10462548_1510590329152405_4508727954920647775_n

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาบริหารการศึกษาและ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2556

 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2557

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาบริหารการศึกษาและ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)

โดยมี พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต กรรมการ ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ กรรมการและเลขานุการ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
ในการนี้ มี พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ กิตฺติวฑฺฒโน,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวางแผน และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับ และตอบข้อสักถาม